Категорії курсів


Доступні курси

Метою вивчення навчального предмета (дисципліни) «Технології (Впровадження та експлуатація програмного забезпечення інформаційних систем)» є ознайомлення студентів з методами та засобами введення, виведення, обробки, збереження, передачі різних типів інформації. Основна увага має бути приділена формуванню практичних навичок роботи з комп’ютером, вивченню прикладного програмного забезпечення та його функціональних можливостей. Повинні детально вивчити апаратне забезпечення персонального комп’ютера, систему паралельних і послідовних інтерфейсів.

Завданням є формування цілісного уявлення про проектно-технологічний тип комп’ютерного напрямку як універсального, що необхідний сучасному спеціалісту в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Усвідомлення значення інженерно-технічних професій як однієї з ланок розвитку інфраструктури України. Побудова індивідуальних освітніх траєкторій студентів через ознайомлення з розвитком комп’ютерної техніки, комп’ютерної графіки, з розвитком і досягненням сучасних технологій у технічній галузі. Послідовне включення студентів у всі етапи цілісного процесу роботи з комп’ютером, використанням програмного забезпечення з метою формування предметної компетентності. Реалізація готовності до професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, виховання та розвитку особистості.


Курс призначений для підготовки  «молодшого спеціаліста»  спеціальності  122 «Комп’ютерні науки»   з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика". Його укладено відповідно до чинної програми з дисципліни. Метою курсу є ознайомлення студентів з основами  апарату теорії ймовірностей  , необхідного для розв'язання  практичних задач; вироблення навичок математичного дослідження та самостійного вивчення навчальної літератури з теорії ймовірностей та математичної статистики ; отримання фундаментальної  підготовки для аналізу та моделювання різноманітних процесів, вивчення інших дисциплін математичного циклу.

Курс призначений для підготовки  студентів  спеціальності  122 «Комп’ютерні науки»   з предмету "Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)". Його укладено відповідно до чинної програми . Метою курсу є ознайомлення студентів з основами математичного апарату , необхідного для розв'язання теоретичних та практичних задач; вироблення навичок математичного дослідження та самостійного вивчення навчальної літератури з математики; отримання фундаментальної математичної підготовки для аналізу та моделювання різноманітних процесів, вивчення інших дисциплін математичного циклу.

         Мета навчання передбачає оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача.     

          Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець другого курсу студенти коледжу, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня В1.

         Цей рівень характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 

          Завдання полягає у формуванні вмінь: 

● здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

● розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

● читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

● здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

● адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 

● використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

● критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;

● висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

● ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; 

● обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

● ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

            У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції. 


Курс призначений для підготовки  студентів  спеціальності  122 «Комп’ютерні науки»   з предмету "Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)". Його укладено відповідно до чинної програми . Метою курсу є ознайомлення студентів з основами математичного апарату , необхідного для розв'язання теоретичних та практичних задач; вироблення навичок математичного дослідження та самостійного вивчення навчальної літератури з математики; отримання фундаментальної математичної підготовки для аналізу та моделювання різноманітних процесів, вивчення інших дисциплін математичного циклу.

         Мета навчання передбачає оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача.     

          Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець другого курсу студенти коледжу, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня В1.

         Цей рівень характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 

          Завдання полягає у формуванні вмінь: 

● здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

● розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

● читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

● здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

● адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 

● використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

● критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;

● висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

● ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; 

● обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

● ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

            У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції. 

            

Формування правової держави вимагає підвищення правової культури серед наседення. Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи та вимагає глибокого розуміння нею процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутності, особливостей організації, функціонування та керування ними.

Усе це зумовлює особливу актуальність вивчення державно-правових явищ, які є одним з провідних засобів впорядкування відносин у суспільстві, і саме цим зумовлене введення у систему фахової підготовки курсу "Основи правознавства"


Курс призначений для підготовки  студентів  спеціальності  122 «Комп’ютерні науки»   з предмету "Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)". Його укладено відповідно до чинної програми . Метою курсу є ознайомлення студентів з основами математичного апарату , необхідного для розв'язання теоретичних та практичних задач; вироблення навичок математичного дослідження та самостійного вивчення навчальної літератури з математики; отримання фундаментальної математичної підготовки для аналізу та моделювання різноманітних процесів, вивчення інших дисциплін математичного циклу. 

Навчальний предмет (дисципліна), присвячений вивченню основ компютерної схемотехніки та архітектури комп'ютерів. Він разом з іншими складають теоретично-практичну основу сукупності компетентностей, що формують профіль фахівця в галузі інформаційних технологій.

Актуальність предмета (дисципліни) обумовлена об'єктивною необхідністю успішного засвоєння майбутніми ІТ-фахівцями принципів функціонування комп`ютерної техніки та оброблення цифрової інформації, формування навиків цифрового моделювання, вміння використовувати отримані знання при розробці устаткування в сфері інформаційних технологій, що зараз охоплює майже всі сфери життєдіяльності.

Предмет навчальної дисципліни «Теорія алгоритмів» включає в себе вивчення базових понять теорії алгоритмів, розгляд формальних моделей алгоритмів та алгоритмічно обчислюваних функцій, питань обчислюваності, розв’язності та нерозв’язності масових проблем.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових розділів:

1. Класична теорія алгоритмів.

2. Математичні основи аналізу алгоритмів.

3. Рекурсивні алгоритми.

4. Хешування.

5. Класи складності P і NP.

Під час вивчення матеріалу наведених розділів дисципліни потрібно звертати увагу студентів на розумінні основної ролі людини в розв’язані будь-якої задачі за допомогою побудови алгоритму розв’язку поставленої задачі з використанням комп’ютерної техніки.

Викладаючи дисципліну, лектор переважно користується прикладами задач, які виникають на виробництві за профілем майбутньої спеціальності студентів, що сприяє кращому розумінню і засвоєнню матеріалу, а також підвищує рівень професіональної підготовки майбутнього спеціаліста.

Для самостійного вивчення окремих тем дисципліни студентам повинні рекомендуватися методичні вказівки і література, яка висвітлює матеріал навчальної дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія алгоритмів» є всебічна підготовка молодших спеціалістів (молодшого фахового бакалавра), фахівців зі спеціальності 122«Комп’ютерні науки», навчання студентів основам побудови алгоритмів та оцінювання їх складності при вирішуванні комбінаторних задач, задач символьної, графічної та іншого виду обробки.

Завдання навчальної дисципліни «Теорія алгоритмів» є засвоєння базових знань з основ теорії алгоритмів які є теоретичним фундаментом програмування. Апарат теорії алгоритмів необхідний для адекватного моделювання предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.


Метою  вивчення навчального предмета (дисципліни) «Технології (Впровадження та експлуатація програмного забезпечення інформаційних систем)» є ознайомлення студентів з методами та засобами введення, виведення, обробки, збереження, передачі різних типів інформації. Основна увага має бути приділена формуванню практичних навичок роботи з комп’ютером, вивченню прикладного програмного забезпечення та його функціональних можливостей. Повинні детально вивчити апаратне забезпечення персонального комп’ютера, систему паралельних і послідовних інтерфейсів.

Завданням є формування цілісного уявлення про проектно-технологічний тип комп’ютерного напрямку як універсального, що необхідний сучасному спеціалісту в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Усвідомлення значення інженерно-технічних професій як однієї з ланок розвитку інфраструктури України. Побудова індивідуальних освітніх траєкторій студентів через ознайомлення з розвитком комп’ютерної техніки, комп’ютерної графіки, з розвитком і досягненням сучасних технологій у технічній галузі. Послідовне включення студентів у всі етапи цілісного процесу роботи з комп’ютером, використанням програмного забезпечення з метою формування предметної компетентності. Реалізація готовності до професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, виховання та розвитку особистості.

Навчальна практика з алгоритмізації та програмування логічно продовжує вивчення сучасних систем програмування, передбачене навчальним планом спеціальності та робочою програмою дисципліни «Алгоритмізація та програмування».

Тематична спрямованість завдань, передбачених для виконання в період практики, узгоджується з основними розділами робочої програми дисципліни «Алгоритмізація та програмування».


Курс призначений для підготовки  «молодшого спеціаліста»  спеціальності  122 «Комп’ютерні науки»   з дисципліни "Вища математика". Його укладено відповідно до чинної програми з вищої математики. Метою курсу є ознайомлення студентів з основами математичного апарату , необхідного для розв'язання теоретичних та практичних задач; вироблення навичок математичного дослідження та самостійного вивчення навчальної літератури з  вищої математики; отримання фундаментальної математичної підготовки для аналізу та моделювання різноманітних процесів, вивчення інших дисциплін математичного циклу.
 

Програма навчальної практики складається з таких змістових розділів:

1.             Робота у текстовому редакторі Libre Office Write.

2.             Електронні таблиці Libre Office Calc.

3.             Професійне застосування Libre Office Impression та Libre Office Draw.

Головною метою навчальної практики з обробки оперативної інформації є оволодіння теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками роботи з ПК та пакетами прикладних програм.

Завдання практики - навчити студента:

·               готувати до роботи ПК, ноутбук, флешки, папір;

·               оперувати з файлами, записувати текст на носії пам’яті чи переносити на папір за допомогою принтера;

·               користуватися в своїй роботі принтерами, сканерами, копіювально-розмножувальною технікою, факсом та іншими пристроями;

·               виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити чи передавати вихідні тощо);

·               працювати у текстовому редакторі Writer з введенням тексту та його редагуванням, оформляти різну документацію;

·               створювати таблиці, використовуючи формули та функції, будувати діаграми у табличному редакторі Calc;

·               користуватися графічним редактором Draw;

·               створювати анімаційні презентації в редакторі Impress

·               керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо).Навчальна практика з об’єктно-орієнтованого програмування логічно продовжує вивчення сучасних систем програмування та передбачає удосконалення умінь і навичок програмування засобами мови програмування С#.

Метою даної навчальної практики для здобувачів освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки є закріплення головних положень дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» в ході вирішення конкретних практичних завдань.

Предмет навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань» включає в себе вивчення базових понять баз даних, систем керування базами даних мови запитів.

Метою дисципліни «Організація баз даних та знань» є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок застосування інформаційних технологій на основі використання основних принципів роботи по створенню додатків баз даних та розробки інженерних рішень на основі застосування персональних комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

Завдання дисципліни – під час викладання дисципліни «Організація баз даних та знань» необхідно використовувати зацікавленість студентів у застосуванні обчислювальної техніки у обраній спеціальності, широко налагоджувати між предметні зв’язки, особливо із спеціальними дисциплінами. Навчити моделювати предметне середовище та створювати логічну структуру баз даних та інтерфейс користувача до них, розв’язувати задачі на основі інформаційних технологій обробки даних з використанням типових програм та різноманітним математичних моделей та методів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових розділів:

1.     Методи оптимізації функцій.

2.     Лінійне програмування.

3.     Транспортна задача(ТЗ).

Під час вивчення матеріалу наведених розділів дисципліни потрібно звертати увагу студентів на розумінні основної ролі людини в розв’язані будь-якої задачі за допомогою побудови математичної моделі розв’язку поставленої задачі з використанням комп’ютерної техніки.

Мета курсу — ознайомити студентів із сучасними методами розв’язування задач прийняття оптимальних рішень в умовах неповних знань і неповних даних. Пропонований курс охоплює основні методи розв’язування математичних задач, на яких ґрунтується сучасна математична теорія дослідження операцій, зокрема методи програмування, сітьового планування, методи стохастичної оптимізації та оптимального керування за наявності неповних знань і неповних даних.

Для опанування навчального матеріалу дисципліни необхідні знання з математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, дискретної математики, інформатики. Навчальний матеріал орієнтований на формування умінь і навичок розв’язування практичних задач дослідження операцій з використанням математичних методів моделювання та оптимізації на ПК.


Предметом вивчення дисципліни «Операційні системи» є: забезпечення, технології та практичні застосування мережевих операційних систем у комп’ютерних системах та мережах.

Метою є ознайомлення студентів з базовими та сучасними операційними системами, їх призначенням, інтерфейсом та принципами роботи, а також з організацією пам'яті ПК, методами роботи з комп'ютером на низькому рівні.

Вивчаються операційні системи сімейства Windows, UNIX та Linux, а також основи програмування для цих операційних систем.

Основними задачами дисципліни є:

•         вивчення запуску, структури та команд операційних систем;

•         вивчення принципів роботи ОС;

•         структура ОС;

•         настроювання інтерфейсу та апаратних засобів;

•         ознайомлення з роботою комп'ютера на низькому рівні.


Менеджмент - це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну групу."     Пітер Ф. Друкер

 

      Історія управлінської думки має свої корені, які йдуть в глибину віків і тисячоліть. Висловлювання щодо проблем управління вчені знаходять і на єгипетських папірусах, і на глиняних табличках з міжгір'я Тигру та Євфрату. Проте, поєднувати їх з менеджментом прямо неможливо, тому що це були восновному рекомендації щодо державного управління.

     Протягом усієї історії люди захоплювалися такими постатями, як Олександр Македонський і НаполеонГенрі Форд, Стів Джобс чи Біл Гейтц, більше, ніж видатними вченими, мислителями та поетами. Успіхи цих діячів спричинювалися не лише тим, що вони знали, чого і як хотіли б досягти. Найдивовижнішим завжди здавалося те, що вони вміли підпорядковувати собі інших і змушувати їх свідомо, наполегливо, майже добровільно діяти для досягнення поставленої мети. Вміння керувати чи то виробництвом, чи армією, чи державою завжди вважалося і називалося мистецтвом або талантом. Від нього залежала доля держав, війн, народів і окремих людей.

      Але у ХХ ст. підприємств, організацій, військових підрозділів і самостійних держав стало настільки багато, а їх взаємодії стали такі тісні та різноманітні, що чекати та шукати управлінський талант на кожну керівну посаду стало ніколи і нікому.

     Саме тому мистецтво управління перетворилося у науку управління - менеджмент (від англ. "management" - управління, завідування, організація).

 

 “ Менеджмент — це здатність бачити компанію не такою, якою вона є, а такою, якою вона може стати. ”  Джон Тітс
 
  "Менеджмент це
- вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей
- діяльність, яка відповідно до цілей та завдань бізнесу розробляє плани, визначає не лише, що і коли робити, але й як і хто буде виконувати те, що намітили, формує робочі процедури по всіх стадіях управління та здійснює контроль".
                                      У співавторстві М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі:

         Мета навчання передбачає оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача.     

          Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець другого курсу студенти коледжу, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня В1.

         Цей рівень характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 

          Завдання полягає у формуванні вмінь: 

● здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

● розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

● читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

● здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

● адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 

● використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

● критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;

● висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

● ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; 

● обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

● ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

            У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції.          Мета навчання передбачає оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача.     

          Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець другого курсу студенти коледжу, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня В1.

         Цей рівень характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 

          Завдання полягає у формуванні вмінь: 

● здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

● розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

● читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

● здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

● адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 

● використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

● критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;

● висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

● ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; 

● обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

● ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

            У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції.  «Вища математика» є фундаментальною дисципліною, яка базується на знаннях елементарної математики і є базовою при подальшому вивченні загальнонаукових та спеціальних дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності. Дана дисципліна відіграє надзвичайну важливу роль у сучасній науці, техніці та економіці. Роль «Вищої математики» при цьому двояка: з одного боку, вона формує у майбутніх спеціалістів дедуктивно - логічне мислення, з іншого – широко використовується як інструмент розв’язання інженерних та технологічних задач.

     Предметом даної дисципліни є сукупність знань з основ вищої математики – науки про кількісні відношення і просторові форми реального світу, які описуються математичними моделями і досліджуються за допомогою математичних методів.

Мета навчальної дисципліни «Вища математика» – ознайомити студентів з основами математичного апарата, необхідного для розв’язання теоретичних та практичних задач; виробити навички математичного дослідження та самостійно вивчати навчальну літературу з математики; дати фундаментальну математичну підготовку для аналізу та моделювання різноманітних процесів, вивчення інших дисциплін математичного циклу.

Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб в процесі її вивчення дати студентам знання з лінійної і векторної алгебри та аналітичної геометрії, ознайомити з диференціальним та інтегральним численням, з основами диференціальних рівнянь; виробити вміння та навики чітко формулювати та доводити теореми, застосовувати теоретичні положення до розв’язування практичних задач; розвивати аналітичне мислення студентів.


Предметом дисципліни є вивчення студентами сучасних  інформаційних систем обліку та їх використання для обробки облікової інформації підприємств.
Мета дисципліни - сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички побудови і функціонування інформаційних систем і технологій та можливостей їх використання на підприємствах.
Завдання дисципліни - вивчення теоретичних та методологічних засад використання інформаційних комп'ютерних систем та сучасних комп'ютерних технологій.
Роль та значення дисципліни в підготовці фахівці - засвоєння практичних навичок використання електронних комп'ютерних систем та Інтернету в професійній роботі бухгалтера.
Зв’язок з іншими дисциплінами - дисципліна "Інформаційні системи і технології з обліку" пов'язана з такими дисциплінами як, "Інформатика та комп'ютерна техніка". "Бухгалтерський (фінансовий) облік", "Управлінський облік", "Організація бухгалтерського обліку". Знання та практичні навички, утримані студентами по вищеназваним дисциплінам, дозволяють студентам успішно опанувати програму даної дисципліни. До них можна віднести: досвід роботи на персональних комп'ютерах; досвід роботи з обліковими даними та операційними системами; з різними типами прикладного програмного забезпечення; застосування методик роботи з електронними документами та ін.
Під час вивчення дисципліни студенти повинні
          знати:
-         сучасну концепцію інформаційних систем обліку;
-         види та властивості облікової інформації;
-         склад інформаційної системи обліку та методологічні принципи її функціонування;
- види інформаційних систем та технологій обліку для забезпечення ефективної професійної діяльності;
-    особливості організації ведення комп'ютерного бухгалтерського обліку по окремим ділянкам бухгалтерії.
       уміти:
-         визначати типи сучасних інформаційних систем та технологій для  
ефективного їх використання в роботі бухгалтера;
-          застосовувати   прикладні   комп'ютерні   системи   в   професійній
діяльності бухгалтера;
-         досконально організовувати комп'ютерне робоче місце бухгалтера.
 
 Дисципліна «Контроль і ревізія» пов’язана з функціональними і галузевими економічними дисципліни,  які тісно зв'язані між собою, доповнюючи один одного.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» є господарські процеси підприємства, що розглядаються з точки зору їх законності. Основна задача ревізії полягає у вичерпній та всебічній перевірці всіх ділянок діяльності підприємства.                                                                                                Метою викладання навчальної дисципліни “Контроль і ревізія” є навчити студентів застосовувати теоретичні знання з бухгалтерського обліку, аналізу господарської та фінансової діяльності, контролю та ревізії па практиці, заздалегідь відвертати та усувати недоліки й порушення підприємства, доцільно і кваліфіковано використовувати практичній роботі сучасні форми й методи контролю за законодавства України про податки та інші платежі до бюджету, за додержанням касової дисципліни, правильним веденням бухгалтерського обліку тощо.

     Основними завданнями вивчення дисципліни “Контроль і ревізія” є опанування студентами основ контрольної діяльності, засвоєння теоретичних знань функціонування контролю як інституту державного управління і практичних навичок із контролю та ревізії.

        Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти в результаті вивчення дисципліни повинні:

знати - теоретичні основи організації та методики здійснення контролю та ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства;

вміти - адекватно користуватися загальнонауковими та специфічними методичними прийомами контролю для своєчасного висвітлення та ліквідації негативних явищ у фінансово-господарській діяльності підприємства і тим самим сприяти підвищенню ефективності управління та виробництва;

мати навички - проведення ревізії, оформлення необхідних документів, складання актів за результатами фінансово-господарської діяльності.