Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» складена відповідно до освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізація «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів». 

          Метою вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами, оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

             Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є:

  •  розвивати професійно орієнтовані мовні (лінгвістичні, соціолінгвістичні та прагматичні) компетенції у студентів для забезпечення їх ефективної комунікації в академічному та професійному середовищі;
  • формувати у студентів загальні компетенції, сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати вдосконалювати свої знання та навички в академічному і професійному середовищі після отримання диплома;
  • залучати студентів до таких видів діяльності, які активують та розвивають увесь спектр їхніх професійних здібностей; 
  • формувати навички роботи та ефективного пошуку професійно орієнтованої інформації з різних джерел, сприяти оволодінню методами та лінгвістичними особливостями анотування та реферування іншомовних джерел;
  • допомагати студентам у формуванні професійних компетенцій;
  • зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови;
  • виховувати культуру спілкування, культуру особистісних взаємовідносин, культуру та етику поведінки у стосунках з закордонними партнерами;
  • сприяти оволодінню іншомовними особливостями ділового листування; лексики, граматики, синтаксису ділового етикету та культурологічного аспекту писемної комунікації.
  • досягнення широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем.