Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» складена відповідно до освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізація «Виробництво харчової продукції». 

          Метою вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами, оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

             Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є:

  •  розвивати професійно орієнтовані мовні (лінгвістичні, соціолінгвістичні та прагматичні) компетенції у студентів для забезпечення їх ефективної комунікації в академічному та професійному середовищі;
  • формувати у студентів загальні компетенції, сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати вдосконалювати свої знання та навички в академічному і професійному середовищі після отримання диплома;
  • залучати студентів до таких видів діяльності, які активують та розвивають увесь спектр їхніх професійних здібностей; 
  • формувати навички роботи та ефективного пошуку професійно орієнтованої інформації з різних джерел, сприяти оволодінню методами та лінгвістичними особливостями анотування та реферування іншомовних джерел;
  • допомагати студентам у формуванні професійних компетенцій;
  • зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови;
  • виховувати культуру спілкування, культуру особистісних взаємовідносин, культуру та етику поведінки у стосунках з закордонними партнерами;
  • сприяти оволодінню іншомовними особливостями ділового листування; лексики, граматики, синтаксису ділового етикету та культурологічного аспекту писемної комунікації.
  • досягнення широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем.