«Вища математика» є фундаментальною дисципліною, яка базується на знаннях елементарної математики і є базовою при подальшому вивченні загальнонаукових та спеціальних дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності. Дана дисципліна відіграє надзвичайну важливу роль у сучасній науці, техніці та економіці. Роль «Вищої математики» при цьому двояка: з одного боку, вона формує у майбутніх спеціалістів дедуктивно - логічне мислення, з іншого – широко використовується як інструмент розв’язання інженерних та технологічних задач.

     Предметом даної дисципліни є сукупність знань з основ вищої математики – науки про кількісні відношення і просторові форми реального світу, які описуються математичними моделями і досліджуються за допомогою математичних методів.

Мета навчальної дисципліни «Вища математика» – ознайомити студентів з основами математичного апарата, необхідного для розв’язання теоретичних та практичних задач; виробити навички математичного дослідження та самостійно вивчати навчальну літературу з математики; дати фундаментальну математичну підготовку для аналізу та моделювання різноманітних процесів, вивчення інших дисциплін математичного циклу.

Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб в процесі її вивчення дати студентам знання з лінійної і векторної алгебри та аналітичної геометрії, ознайомити з диференціальним та інтегральним численням, з основами диференціальних рівнянь; виробити вміння та навики чітко формулювати та доводити теореми, застосовувати теоретичні положення до розв’язування практичних задач; розвивати аналітичне мислення студентів.