Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» складена відповідно до освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

          Метою вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами, оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

             Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є:

  •  розвивати професійно орієнтовані мовні (лінгвістичні, соціолінгвістичні та прагматичні) компетенції у студентів для забезпечення їх ефективної комунікації в академічному та професійному середовищі;
  • формувати у студентів загальні компетенції, сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати вдосконалювати свої знання та навички в академічному і професійному середовищі після отримання диплома;
  • залучати студентів до таких видів діяльності, які активують та розвивають увесь спектр їхніх професійних здібностей; 
  • формувати навички роботи та ефективного пошуку професійно орієнтованої інформації з різних джерел, сприяти оволодінню методами та лінгвістичними особливостями анотування та реферування іншомовних джерел;
  • допомагати студентам у формуванні професійних компетенцій;
  • зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови;
  • виховувати культуру спілкування, культуру особистісних взаємовідносин, культуру та етику поведінки у стосунках з закордонними партнерами;
  • сприяти оволодінню іншомовними особливостями ділового листування; лексики, граматики, синтаксису ділового етикету та культурологічного аспекту писемної комунікації.
  • досягнення широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем.

 Метою викладання навчальної дисципліни є:

комплексна підготовка молодших спеціалістів з спеціальності 142  «Енергетичне машинобудування» для оволодіння знаннями, вміннями та навичками згідно вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики галузевого стандарту вищої освіти України.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

ознайомлення студентів з конструктивними особливостями устаткування галузі за спеціальністю 142  «Енергетичне машинобудування»;

- сформувати знання та вміння перевіряти придатність обладнання до роботи в зоні обслуговування робітників;

- сформувати знання та вміння розрахувати потребу в обладнанні та складських приміщеннях;

- сформувати знання та вміння контролювати роботу компресорів;

- сформувати знання та вміння корегувати параметри холодильних машин та установок;

- сформувати знання та вміння перевіряти правильність режиму роботи холодильного обладнанняЗгідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- сучасний стан та перспективи розвитку устаткування галузі та завдання, які стоять перед нею; 

- загальні поняття про основні деталі та механізми обладнання;

- класифікацію технологічного устаткування галузі;

- будову та принцип дії холодильних машин   ;

- методику розрахунку та підбору холодильників;

- правила регулювання та безпечного обслуговування типових зразків обладнання;

уміти:

-       аналізувати стан розвитку матеріальної бази галузі;

- розраховувати і підбирати холодильне обладнання;

- вибирати агенти і холодоносії;        

- перевіряти способи охолодження приміщень і технологічних апаратів; 

- проектувати холодильні підприємства.