Метою викладання навчальної дисципліни є:

комплексна підготовка молодших спеціалістів з спеціальності 142  «Енергетичне машинобудування» для оволодіння знаннями, вміннями та навичками згідно вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики галузевого стандарту вищої освіти України.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

ознайомлення студентів з конструктивними особливостями устаткування галузі за спеціальністю 142  «Енергетичне машинобудування»;

- сформувати знання та вміння перевіряти придатність обладнання до роботи в зоні обслуговування робітників;

- сформувати знання та вміння розрахувати потребу в обладнанні та складських приміщеннях;

- сформувати знання та вміння контролювати роботу компресорів;

- сформувати знання та вміння корегувати параметри холодильних машин та установок;

- сформувати знання та вміння перевіряти правильність режиму роботи холодильного обладнання

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- сучасний стан та перспективи розвитку устаткування галузі та завдання, які стоять перед нею; 

- загальні поняття про основні деталі та механізми обладнання;

- класифікацію технологічного устаткування галузі;

- будову та принцип дії холодильних машин   ;

- методику розрахунку та підбору холодильників;

- правила регулювання та безпечного обслуговування типових зразків обладнання;

уміти:

-       аналізувати стан розвитку матеріальної бази галузі;

- розраховувати і підбирати холодильне обладнання;

- вибирати агенти і холодоносії;        

- перевіряти способи охолодження приміщень і технологічних апаратів; 

- проектувати холодильні підприємства.