Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі,який відрізняється від балансу комерційних підприємств, що впливає на методику організації бухгалтерського обліку, забезпечує своєчасне, повне і достовірне відображення всіх операцій з виконання кошторисів і визначення результатів їх виконання по загальному та спеціальному фондах, а також узагальнення облікової інформації у звітності. 
Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях таких спеціальних дисциплін, як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік».
Мета вивчення дисципліни – формування знань з організації та методології ведення обліку в бюджетних установах.
Предмет дисципліни «Облік і звітність в бюджетних установах»  є наявність і рух бюджетних коштів у процесі надання нематеріальних послуг.
Завдання дисципліни:
-         вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах;
-         засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку бюджетних установ;
-         опанування механізму логічного складання бухгалтерських проведень;
-         ознайомлення з особливостями обліку витрат і методики калькулювання послуг бюджетних установ;
-         визначення проблемних питань обліку в бюджетних установах і шляхів їх розв’язання.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: економічну сутність об’єктів бухгалтерського обліку в різних за профілем бюджетних установах, систему їх оцінки та класифікації,  зміст нормативно-правових документів, які регламентують облік у бюджетних установах; 
вміти: складати специфічні первинні бухгалтерські документи, заповнювати бухгалтерські регістри, робити різні розрахунки з бухгалтерського обліку, складати типові бухгалтерські проведення;

мати навики: складання первинної документації, бухгалтерських записів, облікових регістрів та форм звітності при відображення в обліку господарських операцій бюджетних установ.Предметом дисципліни є вивчення студентами сучасних  інформаційних систем обліку та їх використання для обробки облікової інформації підприємств.
Мета дисципліни - сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички побудови і функціонування інформаційних систем і технологій та можливостей їх використання на підприємствах.
Завдання дисципліни - вивчення теоретичних та методологічних засад використання інформаційних комп'ютерних систем та сучасних комп'ютерних технологій.
Роль та значення дисципліни в підготовці фахівці - засвоєння практичних навичок використання електронних комп'ютерних систем та Інтернету в професійній роботі бухгалтера.
Зв’язок з іншими дисциплінами - дисципліна "Інформаційні системи і технології з обліку" пов'язана з такими дисциплінами як, "Інформатика та комп'ютерна техніка". "Бухгалтерський (фінансовий) облік", "Управлінський облік", "Організація бухгалтерського обліку". Знання та практичні навички, утримані студентами по вищеназваним дисциплінам, дозволяють студентам успішно опанувати програму даної дисципліни. До них можна віднести: досвід роботи на персональних комп'ютерах; досвід роботи з обліковими даними та операційними системами; з різними типами прикладного програмного забезпечення; застосування методик роботи з електронними документами та ін.
Під час вивчення дисципліни студенти повинні
          знати:
-         сучасну концепцію інформаційних систем обліку;
-         види та властивості облікової інформації;
-         склад інформаційної системи обліку та методологічні принципи її функціонування;
- види інформаційних систем та технологій обліку для забезпечення ефективної професійної діяльності;
-    особливості організації ведення комп'ютерного бухгалтерського обліку по окремим ділянкам бухгалтерії.
       уміти:
-         визначати типи сучасних інформаційних систем та технологій для  
ефективного їх використання в роботі бухгалтера;
-          застосовувати   прикладні   комп'ютерні   системи   в   професійній
діяльності бухгалтера;
-         досконально організовувати комп'ютерне робоче місце бухгалтера.
 
 Дисципліна «Контроль і ревізія» пов’язана з функціональними і галузевими економічними дисципліни,  які тісно зв'язані між собою, доповнюючи один одного.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» є господарські процеси підприємства, що розглядаються з точки зору їх законності. Основна задача ревізії полягає у вичерпній та всебічній перевірці всіх ділянок діяльності підприємства.                                                                                                Метою викладання навчальної дисципліни “Контроль і ревізія” є навчити студентів застосовувати теоретичні знання з бухгалтерського обліку, аналізу господарської та фінансової діяльності, контролю та ревізії па практиці, заздалегідь відвертати та усувати недоліки й порушення підприємства, доцільно і кваліфіковано використовувати практичній роботі сучасні форми й методи контролю за законодавства України про податки та інші платежі до бюджету, за додержанням касової дисципліни, правильним веденням бухгалтерського обліку тощо.

     Основними завданнями вивчення дисципліни “Контроль і ревізія” є опанування студентами основ контрольної діяльності, засвоєння теоретичних знань функціонування контролю як інституту державного управління і практичних навичок із контролю та ревізії.

        Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти в результаті вивчення дисципліни повинні:

знати - теоретичні основи організації та методики здійснення контролю та ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства;

вміти - адекватно користуватися загальнонауковими та специфічними методичними прийомами контролю для своєчасного висвітлення та ліквідації негативних явищ у фінансово-господарській діяльності підприємства і тим самим сприяти підвищенню ефективності управління та виробництва;

мати навички - проведення ревізії, оформлення необхідних документів, складання актів за результатами фінансово-господарської діяльності.