Предметом дисципліни є вивчення студентами сучасних  інформаційних систем обліку та їх використання для обробки облікової інформації підприємств.
Мета дисципліни - сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички побудови і функціонування інформаційних систем і технологій та можливостей їх використання на підприємствах.
Завдання дисципліни - вивчення теоретичних та методологічних засад використання інформаційних комп'ютерних систем та сучасних комп'ютерних технологій.
Роль та значення дисципліни в підготовці фахівці - засвоєння практичних навичок використання електронних комп'ютерних систем та Інтернету в професійній роботі бухгалтера.
Зв’язок з іншими дисциплінами - дисципліна "Інформаційні системи і технології з обліку" пов'язана з такими дисциплінами як, "Інформатика та комп'ютерна техніка". "Бухгалтерський (фінансовий) облік", "Управлінський облік", "Організація бухгалтерського обліку". Знання та практичні навички, утримані студентами по вищеназваним дисциплінам, дозволяють студентам успішно опанувати програму даної дисципліни. До них можна віднести: досвід роботи на персональних комп'ютерах; досвід роботи з обліковими даними та операційними системами; з різними типами прикладного програмного забезпечення; застосування методик роботи з електронними документами та ін.
Під час вивчення дисципліни студенти повинні
          знати:
-         сучасну концепцію інформаційних систем обліку;
-         види та властивості облікової інформації;
-         склад інформаційної системи обліку та методологічні принципи її функціонування;
- види інформаційних систем та технологій обліку для забезпечення ефективної професійної діяльності;
-    особливості організації ведення комп'ютерного бухгалтерського обліку по окремим ділянкам бухгалтерії.
       уміти:
-         визначати типи сучасних інформаційних систем та технологій для  
ефективного їх використання в роботі бухгалтера;
-          застосовувати   прикладні   комп'ютерні   системи   в   професійній
діяльності бухгалтера;
-         досконально організовувати комп'ютерне робоче місце бухгалтера.
 
 Дисципліна «Контроль і ревізія» пов’язана з функціональними і галузевими економічними дисципліни,  які тісно зв'язані між собою, доповнюючи один одного.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» є господарські процеси підприємства, що розглядаються з точки зору їх законності. Основна задача ревізії полягає у вичерпній та всебічній перевірці всіх ділянок діяльності підприємства.                                                                                                Метою викладання навчальної дисципліни “Контроль і ревізія” є навчити студентів застосовувати теоретичні знання з бухгалтерського обліку, аналізу господарської та фінансової діяльності, контролю та ревізії па практиці, заздалегідь відвертати та усувати недоліки й порушення підприємства, доцільно і кваліфіковано використовувати практичній роботі сучасні форми й методи контролю за законодавства України про податки та інші платежі до бюджету, за додержанням касової дисципліни, правильним веденням бухгалтерського обліку тощо.

     Основними завданнями вивчення дисципліни “Контроль і ревізія” є опанування студентами основ контрольної діяльності, засвоєння теоретичних знань функціонування контролю як інституту державного управління і практичних навичок із контролю та ревізії.

        Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти в результаті вивчення дисципліни повинні:

знати - теоретичні основи організації та методики здійснення контролю та ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства;

вміти - адекватно користуватися загальнонауковими та специфічними методичними прийомами контролю для своєчасного висвітлення та ліквідації негативних явищ у фінансово-господарській діяльності підприємства і тим самим сприяти підвищенню ефективності управління та виробництва;

мати навички - проведення ревізії, оформлення необхідних документів, складання актів за результатами фінансово-господарської діяльності.