«Нарисна геометрія, інженерна графіка» є однією з основних предметів  при підготовці спеціалістів у галузі знань «Електрична інженерія» для харчової, переробної, мікробіологічної і фармацевтичної галузей промисловості.

       В дисципліні подаються основні відомості про основи геометричного і проекційного креслення, нарисної геометрії, машинобудівного та основ будівельного креслення.

      Вивчення предмета допомагає добре розуміти й читати креслення, схеми і технологічну документацію, а також розвиває просторову уяву, логічне мислення та прищеплює конструкторські навички майбутнім механікам.

    Предмет базується на знаннях, які були одержанні при вивченні дисциплін «Геометрія», «Вища математика», «Фізика», «Малювання». Вона забезпечує успішне опанування дисциплін «Технологія конструкційних матеріалів», «Технологічні основи машинобудування», «Деталі машин», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», а також профілюючих дисциплін з вивчення обладнання відповідних галузей харчової промисловості.  Мета дисципліни – навчити студентів читанню та науково-обгрунтованому, регламентованому положенням ЕСКД, виконанню креслень різноманітних технічних виробів.

     У результаті вивчення  студент повинен

Знати: Правила виконання основних геометричних побудов, умовності та основні правила оформлення креслень (формати, масштаби, лінії); методи і види проекціювання на площині проекцій, правила побудови аксонометричних зображень, технічних рисунків, вимоги ГОСТів ЕСКД по оформленню креслень різьбових з’єднань, зубчастих передач, умовності виконання виглядів, розрізів, перерізів, правила виконання ескізів та робочих креслень деталей, складальних креслень.

Вміти: Правильно виконувати на кресленнях основні геометричні побудови, застосовувати умовні та основні правила оформлення креслень відповідно до стандартів (ЕСКД), наносити розміри, виконувати різноманітні види спряжень, лекальні криві, будувати розгортки: аксонометричні проекції, технічні рисунки, виконувати зображення – вигляди, розрізи, перерізи на кресленнях; складальне креслення, робочі креслення, ескізи. Вміти самостійно користуватися стандартами ЕСКД, а також технічними довідниками.