Провідну роль як в самій структурі ринкових відносин, так і в механізмі їх регулювання з боку держави виконують фінанси. Вони - невід'ємна частина ринкових відносин і одночасно важливий інструмент реалізації державної політики.

Предмет дисципліни - фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними особами в процесі розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства у зв'язку з формуванням грошових накопичень, а також у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб'єктів фінансових правовідносин.

Мета дисципліни - формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях.

Завданням дисципліни «Фінанси» є вивчення суті і характерних ознак фінансів, їх роль, місце в економічній системі, основ фінансової політики держави механізму реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

Розгляд принципів організації фінансів в різних сферах і ланках фінансової системи держави, засад формування і використання грошових фондів, можливих напрямків удосконалення фінансів щодо їх впливу на суспільний прогрес, досягнутих результатів, а також недоліків діючого фінансового механізму та шляхів його активізації в майбутньому. Важливе значення повинно відводитись вивченню діючої практики фінансової роботи, законодавчих і нормативних документів, які регулюють фінансові взаємовідносини в суспільстві.

В результаті вивчення дисципліни «Фінанси» студенти повинні:

знати:

Ø сутність та економічну природу фінансових відносин;

Ø теоретичні основи функціонування фінансів в умовах ринку;

Ø економічні   інструменти   господарювання   в   умовах   ринкової   економіки, пов'язані з фінансами;

Ø фундаментальні проблеми теорії та практики функціонування фінансових процесів, фінансових відносин;

Ø принципи і конкретні форми організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства;

Ø механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави.

вміти:

Ø теоретично обґрунтовувати практику функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення;

Ø досліджувати внутрішню структуру фінансової системи держави;

Ø аналізувати взаємодію структурних елементів цієї системи;

Ø теоретично обґрунтовувати функціонування фінансового та страхового ринків і фінансового механізму міжнародних фінансових відносин.

мати навички:

Ø визначення за ознаками виду і характеру фінансових відносин;

Ø аналізу стану,  проблем,  тенденцій фінансових відносин та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

Ø застосовувати отримані фундаментальні знання у практичній діяльності.